Vikram Kuriyan, Soumithri Mamudipudi, Geetika Shah, Bitan Chakraborty