Navneet Bhatnagar, Kavil Ramachandran, Sougata Ray, Moksh Garg